Usługi geodezyjne

usługi geodezyjne Nasza firma oferuje

do celów projektowych Mapy

Niezbędna do opracowania projektu budowlanego jest mapa do celów projektowych, która jest aktualną kopią mapy zasadniczej. Obszar jej opracowania obejmuje teren przyszłej inwestycji oraz pas okalający szerokości min. 30 m. Na aktualnej kopii mapy sporządza się projekt zagospodarowania terenu lub działki. Treść mapy obejmuje granice własności, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wkreśla się usytuowanie zieleni wysokiej, ze wskazaniem pomników przyrody, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta. Oczywiście wszystko zgodnie z celem wykonywanej pracy. Skala mapy powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia. (1:500 – działki budowlane, 1:1000 – zespoły obiektów budowlanych, 1:2000- rozległe tereny o dużym rozproszeniu obiektów, obiekty liniowe). 

obiektów budowlanych Wytyczanie

Wytyczenie obiektu budowlanego jest jedną z prac rozpoczynających proces budowlany. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie należy do obowiązków kierownika budowy lub kiedy nie zostanie ustanowiony do inwestora. Tyczenie obiektu budowlanego wykonuje geodeta w oparciu o wyniki geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz innych dokumentów wchodzących w skład projektu. Wynikiem opracowania projektu jest szkic dokumentacyjny. Przed wytyczeniem obiektu pracę taką należy zgłosić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym ze względu na położenie inwestycji (np dla powiatu brzeskiego ODGiK znajduje się w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, zaś dla powiatu oławskiego w Oławie przy ul. 3 Maja 1). Proces tyczenia polega na usytuowaniu obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu, tj. w odpowiednich odległościach od granic nieruchomości oraz zamarkowaniu punktów głównych budowli. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe. Najczęściej główne osie oznacza się również na przygotowanych ławach budowlanych. Wynik tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia. Geodeta stwierdza wykonanie czynności tyczenia poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Efektem końcowym procesu tyczenia jest Operat Techniczny złożony do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( dla powiatu brzeskiego mieści się w Brzegu przy ul. Robotniczej 2)

inwestycji  Obsługa geodezyjna

W trakcie budowy prostych jak i skomplikowanych obiektów budowlanych wykonuję się bieżącą obsługę geodezyjną, która polega na precyzyjnych wytyczeniach i pomiarach prac montażowych, przemieszczeń i odkształceń obiektów. Powyższe czynności wykonuje geodeta jeżeli były przewidziane w procesie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego. Obsługa budowy i montażu obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Wszystkie one zawierają dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

powykonawcze Inwentaryzacje

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sporządza geodeta po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna zawierać dane niezbędne do aktualizacji mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia ternu. Geodeta przekazuje do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oryginał w/w dokumentacji, a kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji.

znaków granicznych Wznowienia

Ustalenie, wyznaczenie jak i zastabilizowanie punktów granicznych działki geodeta wykonuje na podstawie dokumentów archiwalnych, szkiców, protokołów oraz danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które zostały uprzednio ustalone, mogą być wznowione bez przeprowadzania postępowania rozganiczającego jeżeli tylko istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Wznowienia znaków granicznych wykonuje geodeta uprawniony na zlecenie zainteresowanych. O czynnościach wznowienia znaków zawiadamia się strony. Po wykonaniu czynności wznowienia sporządza się protokół oraz operat techniczny, który następnie geodeta przekazuje do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

nieruchomości Podziały

Aby wykonać podział nieruchomości na mniejsze działki geodeta musi  wykonać szereg czynności prawno – technicznych. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny. Wszystko pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział (wstępny projekt podziału) określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Pozytywna opinia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości w formie operatu przez geodetę posiadającą stosowne uprawnienia geodezyjne. Z czynności prawno – technicznych sporządza się Operat Techniczny, który powinien być przekazany do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym ze względu na położenie nieruchomości  (dla powiatu brzeskiego ODGiK znajduje się w Brzegu przy Robotniczej 12, zaś dla powiatu oławskiego w Oławie przy ul. 3 Maja 1).

poziomych i pionowych Badanie przemieszczeń

Badania przemieszczeń poziomych oraz pionowych ( osiadanie ), są wykorzystywane przede wszystkim aby zapobiec katastrofie budowlanej, a także w ramach okresowego monitoringu obiektu w trakcie jego użytkowania w odniesieniu do pomiaru wyjściowego. Pomiar wyjściowy wykonywany jest zaraz po zakończeniu realizacji budowy i traktowany jest jako stan zero. W założonych odstępach czasu wykonuje się pomiar kontrolny. Pomiar ten porównywany jest z pomiarem wyjściowym i na tej podstawie geodeta stwierdza czy obiekt uległ przesunięciom poziomym lub pionowym. Podczas tej usługi mierzone są te same, zamarkowane punkty i odnoszone do stałych, niezmiennych punktów kontrolnych.Usługa badania przemieszczeń obejmują najczęściej budynki, wiadukty, mosty, kominy i zapory wodne.
Czas trwania usługi i cena są uzależnione od obiektu i ilości pomiarów.

pomiary i opracowania geodezyjne Inne

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy również inne pomiary w tym: pomiary powierzchni budynków oraz lokali, pionowość słupów, kominów, strzałki zwisu, przemieszczeń, pomiary mas, niwelacje, numery modele terenu, pomiary przemieszczeń budynków, osiadania oraz wiele innych.

Mapy do celów projektowych

Niezbędna do opracowania projektu budowlanego jest mapa do celów projektowych, która jest aktualną kopią mapy zasadniczej. Obszar jej opracowania obejmuje teren przyszłej inwestycji oraz pas okalający szerokości min. 30 m. Na aktualnej kopii mapy sporządza się projekt zagospodarowania terenu lub działki. Treść mapy poza elementami mapy zasadniczej, obejmuje granice własności, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wkreśla się usytuowanie zieleni wysokiej, ze wskazaniem pomników przyrody, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Skala mapy powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektu lub  całego  zamierzenia.  (1:500 – działki budowlane, 1:1000 – zespoły obiektów budowlanych, 1:2000- rozległe tereny o dużym rozproszeniu obiektów, obiekty liniowe).