Usługi geodezyjne

Skip to content

usługi geodezyjne Nasza firma oferuje

do celów projektowych Mapy

obiektów budowlanych Wytyczanie

Wytyczenie obiektu budowlanego jest jedną z prac rozpoczynających proces budowlany. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie należy do obowiązków kierownika budowy lub kiedy nie zostanie ustanowiony do inwestora. Tyczenie obiektu budowlanego wykonuje geodeta w oparciu o wyniki geodezyjnego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz innych dokumentów wchodzących w skład projektu. Wynikiem opracowania projektu jest szkic dokumentacyjny. Przed wytyczeniem obiektu pracę taką należy zgłosić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym ze względu na położenie inwestycji (np dla powiatu brzeskiego ODGiK znajduje się w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, zaś dla powiatu oławskiego w Oławie przy ul. 3 Maja 1). Proces tyczenia polega na usytuowaniu obiektu zgodnie z planem zagospodarowania działki lub terenu, tj. w odpowiednich odległościach od granic nieruchomości oraz zamarkowaniu punktów głównych budowli. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe. Najczęściej główne osie oznacza się również na przygotowanych ławach budowlanych. Wynik tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia. Geodeta stwierdza wykonanie czynności tyczenia poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Efektem końcowym procesu tyczenia jest Operat Techniczny złożony do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( dla powiatu brzeskiego mieści się w Brzegu przy ul. Robotniczej 2)

obiektów budowlanych Wytyczanie

W trakcie budowy prostych jak i skomplikowanych obiektów budowlanych wykonuję się bieżącą obsługę geodezyjną, która polega na precyzyjnych wytyczeniach i pomiarach prac montażowych, przemieszczeń i odkształceń obiektów. Powyższe czynności wykonuje geodeta jeżeli były przewidziane w procesie budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego. Obsługa budowy i montażu obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Wszystkie one zawierają dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

Czytaj więcej.

powykonawcze Inwentaryzacje

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sporządza geodeta po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna zawierać dane niezbędne do aktualizacji mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia ternu. Geodeta przekazuje do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oryginał w/w dokumentacji, a kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji.

znaków granicznych Wznowienia

Ustalenie, wyznaczenie jak i zastabilizowanie punktów granicznych działki geodeta wykonuje na podstawie dokumentów archiwalnych, szkiców, protokołów oraz danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które zostały uprzednio ustalone, mogą być wznowione bez przeprowadzania postępowania rozganiczającego jeżeli tylko istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Wznowienia znaków granicznych wykonuje geodeta uprawniony na zlecenie zainteresowanych. O czynnościach wznowienia znaków zawiadamia się strony. Po wykonaniu czynności wznowienia sporządza się protokół oraz operat techniczny, który następnie geodeta przekazuje do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

nieruchomości Podziały

Pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych oraz poziomych są niezbędne do tego, by zapewnić nowo powstałemu budynkowi bezpieczeństwo. Przeprowadza się je w celu sprawdzenia zgodności norm budowlanych oraz konstrukcyjnych. Dzięki cyklicznemu monitoringowi przemieszczeń w czasie eksploatacji danego obiektu można z łatwością porównać ze sobą wyniki. Czynności te wykonuje się w ramach interpretacji inżynierskich.

W momencie ustalenia przekroczenia wartości przemieszczeń, które zostały na początku ustalone jako graniczne, sporządza się odpowiednią interpretację. Wnioski z tego dokumentu służą zwykle do podjęcia odpowiednich decyzji związanych z wykluczeniem wszelkich czynników, które spowodowały dane zmiany w obiekcie. W innym wypadku może dojść do zniszczenia budynku lub jego części w taki sposób, iż jego dalsze użytkowanie nie będzie możliwe.

Badanie przemieszczeń obejmuje wykonywanie prac projektowych, w których nanosi się między innymi odpowiednie punkty kontrolne, wiążące i odniesienia, stanowisk obserwacyjnych itp. Badanie to kończy się sporządzeniem dokumentu, w którym zostanie określona ocena procesu osiadania danego obiektu. Warto wiedzieć, że na wpływ osiadania budynku ma również, np. rodzaj podłoża

poziomych i pionowych Badanie przemieszczeń

Pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych oraz poziomych są niezbędne do tego, by zapewnić nowo powstałemu budynkowi bezpieczeństwo. Przeprowadza się je w celu sprawdzenia zgodności norm budowlanych oraz konstrukcyjnych. Dzięki cyklicznemu monitoringowi przemieszczeń w czasie eksploatacji danego obiektu można z łatwością porównać ze sobą wyniki. Czynności te wykonuje się w ramach interpretacji inżynierskich.

W momencie ustalenia przekroczenia wartości przemieszczeń, które zostały na początku ustalone jako graniczne, sporządza się odpowiednią interpretację. Wnioski z tego dokumentu służą zwykle do podjęcia odpowiednich decyzji związanych z wykluczeniem wszelkich czynników, które spowodowały dane zmiany w obiekcie. W innym wypadku może dojść do zniszczenia budynku lub jego części w taki sposób, iż jego dalsze użytkowanie nie będzie możliwe.

Badanie przemieszczeń obejmuje wykonywanie prac projektowych, w których nanosi się między innymi odpowiednie punkty kontrolne, wiążące i odniesienia, stanowisk obserwacyjnych itp. Badanie to kończy się sporządzeniem dokumentu, w którym zostanie określona ocena procesu osiadania danego obiektu. Warto wiedzieć, że na wpływ osiadania budynku ma również, np. rodzaj podłoża

pomiary i opracowania geodezyjne Inne

W ramach świadczenia usług geodezyjnych zajmujemy się także wykonywaniem wielu specjalistycznych pomiarów, które nie kojarzą się typowo z klasycznymi pracami geodezyjnymi. Nasz zespół dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Dzięki temu możemy podejmować się nietypowych zleceń, takich jak np.: pomiary kontrolne masztów, kominów, suwnic, badanie geometrii torów i wiele innych. Dysponujemy także dużą wiedzą z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji. Współpracujemy zarówno z firmami, jak i osobami prywatnymi. W ramach oferty podejmujemy się między innymi prac związanych z wykonywaniem :

  • pomiarów przemieszczeń obiektów budowlanych i osiadań budynków,
  • pomiarów powierzchni np. zasiewów, upraw,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • pomiarów objętości mas ziemnych.

Dokonujemy także między innymi pomiarów: elementów energetycznych, użytków rolnych, elementów wodnych, wykopów i nasypów i wielu innych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Aby ustalić szczegóły dotyczące wykonania pomiarów specjalistycznych, należy skontaktować się z naszym zespołem pracowników.

Mapy do celów projektowych

Niezbędna do opracowania projektu budowlanego jest mapa do celów projektowych, która jest aktualną kopią mapy zasadniczej. Obszar jej opracowania obejmuje teren przyszłej inwestycji oraz pas okalający szerokości min. 30 m. Na aktualnej kopii mapy sporządza się projekt zagospodarowania terenu lub działki. Treść mapy poza elementami mapy zasadniczej, obejmuje granice własności, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wkreśla się usytuowanie zieleni wysokiej, ze wskazaniem pomników przyrody, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Skala mapy powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektu lub  całego  zamierzenia.  (1:500 – działki budowlane, 1:1000 – zespoły obiektów budowlanych, 1:2000- rozległe tereny o dużym rozproszeniu obiektów, obiekty liniowe).