Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Mapa do celów projektowych (inaczej mapa do projektu), to dokument niezbędny przy projektowaniu wszystkich budynków lub obiektów budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych wykonuje uprawniony geodeta, który na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz pomiarów w terenie nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich istniejących elementów naziemnych (np. budynki, wiaty, ogrodzenia, krawężniki, skarpy, studnie, słupy, drzewa i wiele innych) a także elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu

 • W skład każdego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) wchodzi część opisowa, z której dowiesz się o warunkach przeznaczenia terenu i związanych z tym ograniczeniami, na którym chcesz zbudować dom. Natomiast część graficzna obejmuje mapy obszarów przeznaczonych do zabudowy, tereny zielone, usługowe, drogi i inne.

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego informuje o:

  • przeznaczeniu terenów (np. pod budownictwo jednorodzinne lub usługi),
  • ulicach, drogach lokalnych i głównych,
  • liniach zabudowy,
  • granicach terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej),
  • zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane.
 • Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja ta ma zazwyczaj postać mapy z uwidocznionymi nowo wybudowanymi budynkami lub obiektami budowlanymi. W przypadku inwentaryzacji urządzeń podziemnych na inwentaryzacji znajduje się również informacja o zgodności z uzgodnionym wcześniej projektem ZUD.

 • Dane ewidencyjne dotyczące działek lub budynków może na wniosek zainteresowanej strony zmienić wykazem działki lub terenu geodeta uprawniony.

 • Geodeta posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresach od 1 do 7.

  Obecnie zgodnie z ustawą nadaje się uprawnienia:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
  • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  • geodezyjne pomiary podstawowe
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
  • redakcja map
  • fotogrametria i teledetekcja
 • Są to mapy wykonywane na potrzeby postępowania sądowego przed sądami cywilnymi. Mapy do celów sądowych wykonuje się do konkretnej sprawy. Najczęściej sporządza się mapy do spraw o zasiedzenie, lub do spraw o zniesienie współwłasności (mapa z projektem podziału).