Skip to content

Inwentaryzacja powykonawcza

Co istotne, w zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzi także inwentaryzacja przyłączy: gazowych, wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych. Ich przebieg musiał zostać uzgodniony wcześniej, przed ich budową.

Do wykonywania czynności związanych z  inwentaryzacją powykonawczą jest oddelegowany geodeta posiadający stosowne uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii. Sprawdza on dwa rodzaje pomiarów: bieżący i końcowy.

Pomiar bieżący dotyczy tych konstrukcji, które w trakcie budowy zostaną zasypane, czyli zalicza się do nich, np. obiekty liniowe, typu przyłącza. Przed tą czynnością zostają jednak dokładnie zinwentaryzowane, geodeta musi wykonać szczegółowe pomiary i nanieść je na mapę zasadniczą.

Pomiar końcowy obejmuje natomiast nowo powstałe budynki tuż po zakończonych pracach budowlanych lub też dotyczy pionowego ukształtowania powierzchni terenu, zmienionego podczas budowy.

Po skończonych pracach geodeta odnotowuje w dzienniku budowy wszystkie wykonane przez siebie czynności oraz potwierdza zgodność zinwentaryzowanych obiektów z projektem budowlanym.